Fjärrvärmen ger hållbarhet i elnätet

I en framtid där elen behövs till så mycket annat än uppvärmning – elintensiv industri, batterifabriker och elbilar för att nämna några saker – är fjärrvärme ett smart sätt att energioptimera. Fjärrvärmen är inte bara en klimatsmart uppvärmningsform utan kan också vara en dellösning på effektproblematik i elnätet.

Kommande etablering av allt mer elintensiva industrier i Sverige, omställningen till en fossilfri fordonsflotta och en ökad elektrifiering på många plan i samhället innebär stora utmaningar för det svenska elförsörjningssystemet. Något som har gjort att debatter kring om elen verkligen kommer räcka till åt alla i framtiden dyker upp titt som tätt i medier. Begrepp som elbrist och effektbrist har gått från att vara branschspråk till att vara var mans egendom.

Frågan om effektutmaningen är högst aktuell såväl lokalt som nationellt och numera flitigt diskuterad. Men då möjliga lösningar presenteras fokuserar dessa nästan alltid enbart på el. Det kan handla om utökad produktion, utbyggnad av näten, möjlig lagring av elenergi och smart styrning av elnäten. Med det som ibland missas är att titta på vad elen faktiskt används till. Faktum är att en stor del av elenergin i Sverige idag går åt till uppvärmning, under en kall vinterdag används så mycket som en tredjedel av all förbrukad el för uppvärmning. Ändå förbises värmesystemets roll för effektproblematiken ofta.

Brunt hyreshus i fyra våningar och med gula dörrar och balkonger.

Nya kvarteret Mandarinen i östra Varberg använder sig av fjärrvärme.

I en samhällsutveckling där elen behövs till mycket annat än uppvärmning är fjärrvärme ett smart sätt att energioptimera. En uppvärmningsform som dessutom är en hållbar och bra lösning där investeringen inte kräver så mycket underhåll och har en lång livstid. Det är en av anledningarna till att Varberg Energi nu bygger ut vårt fjärrvärmenät, för att ha hållbara nät – både när det gäller el och värme.

– Man kan säga att det handlar om att använda rätt kilowattimme till rätt sak. Det rör sig om ett helt energisystem där elnätet och fjärrvärmenätet samspelar istället för att se det som separata delar, säger Cecilia Thorsson, affärsutvecklare Varberg Energi.

I en samhällsutveckling där elen behövs till mycket annat än uppvärmning är fjärrvärme ett smart sätt att energioptimera. En uppvärmningsform som dessutom är en hållbar och bra lösning där investeringen inte kräver så mycket underhåll och har en lång livstid. Det är en av anledningarna till att Varberg Energi nu bygger ut vårt fjärrvärmenät, för att ha hållbara nät – både när det gäller el och värme.

– Man kan säga att det handlar om att använda rätt kilowattimme till rätt sak. Det rör sig om ett helt energisystem där elnätet och fjärrvärmenätet samspelar istället för att se det som separata delar, säger Cecilia Thorsson, affärsutvecklare Varberg Energi.

Miss i energipolitiken

Samtidigt som fjärrvärme är en klimatsmart uppvärmningsform som också kan hjälpa till att avlasta elnätet, och därmed dubbelt nyttig ur hållbarhetssynpunkt, är det som tidigare nämnt frågor som inte berörs särskilt ofta när man talar om vad framtidens elenergi ska komma ifrån. När Energiöverenskommelsen gjordes upp mellan Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna år 2016 berördes fjärrvärmens roll i energisystemet inte överhuvudtaget. Något som i efterhand mött kritik och även av flera av ledamöterna själva i den dåvarande energikommissionen medgett vara en miss.

– Mycket av diskussionen har handlat om hur vi ska producera el i framtiden. Om alternativen till fossila bränsle och om kärnkraftens vara eller icke vara. En del röster har påpekat att för varje kilowattimme vi inte använder slipper vi bygga någonting nytt, men det har varit en mycket liten del av debatten. Det handlar mest om vad som ska ersättas och hur vi ska bygga nytt. Och fjärrvärmen kommer faktiskt in som komplement till att slippa bygga nytt, säger Cecilia Thorsson och fortsätter:

Svetsare svetsar ihop två fjärrvärmerör.

Utbyggnaden av fjärrvärmen pågår för fullt i Varberg. 

– Fjärrvärmen är reglerbar och kommer kanske att bli ännu viktigare i framtiden. Det är viktigare att vi kör bilen på el än att vi värmer upp huset med el. För där finns det andra lösningar. På så vis kan vi använda elenergin till de behov där vi inte har andra alternativ.

 

Utbyggnad av fjärrvärmenätet

Efter att Varberg Energis fjärrvärmearbete de senaste åren handlat mycket om att förtäta vårt befintliga nät och dra om ledningar inför det kommande tunnelbygget i Varberg är vi nu redo för en nysatsning och utbyggnation av fjärrvärmenätet.

En del i denna strategi har varit utvidgningen av fjärrvärmenätet till industriområdet Holmagärde. Den nya ledningen ger förutsättningar för våra fortsatta affärer i området och framtida anslutning av fjärrvärme till den planerade stadsdelen Östra Träslöv. Vi tittar också på andra områden längre bort, till exempel Trönninge och Väröbacka, där vi också vill erbjuda fjärrvärme.

Medarbetare som arbetar i ett grävschakt med att lägga ut två fjärrvärmerör

Nya fjärrvärmerör för större kapacitet i östra Varbergs nybyggnationsområden.

Utmaning att få kunder att välja rätt

Fjärrvärme är redan idag den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige där ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme.

Men på sina håll har det lyfts kritik på att fjärrvärmebolag tar för mycket betalt för sina produkter vilket kan göra att kunder väljer bort fjärrvärmen som uppvärmningsalternativ. Just den aspekten är dock inget vi har märkt av på Varberg Energi. Däremot finns det en rad andra utmaningar som måste överbryggas för att fler ska välja bort till exempel värmepumpar till förmån för fjärrvärme. Förutom att ha en rätt prissatt produkt måste vi också kunna erbjuda fjärrvärme på rätt plats, där behoven finns eller kommer att finnas.

När det kommer till flerfamiljshus är fjärrvärme den naturliga uppvärmningskällan där andelen av svenska flerfamiljshus som värms upp med fjärrvärme ligger omkring 90 procent. För offentliga lokaler är andelen något mindre och allra lägst när det gäller småhus.

Ett av våra arbetsfordon kör på villagata.

Ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme.

 – Vi behöver vara tydliga med vilka vinster det har att välja fjärrvärme. Fjärrvärme innebär en minskad belastning för energisystemet jämfört med eldrivna värmealternativ. Kan vi få fler att välja fjärrvärme får vi ett mer hållbart elsystem. Där är det viktigt att vi kommunicerar och tar vår roll för ett hållbart samhälle, säger Cecilia Thorsson.

Klimatsmart uppvärmning

Valet av uppvärmningsform påverkar klimatet mer än vad man kanske kan tro – det är bland annat därför vi bör överväga att välja fjärrvärme. Inte bara för att den är enkel, driftsäker och prisvärd, den bygger dessutom på förnybar energi och resurser som annars skulle gå förlorade.

Eftersom vår fjärrvärmeproduktion till stora delar kommer från restvärme från Södra Cell i Värö är den i princip helt klimatneutral. Att ta vara på restvärmen, är således ett klimatsmart sätt att producera värme. Som komplement till restvärmen från Södra Cell Värö finns vårt fliseldade värmeverk Flisan af Varberg. 

Flisen i vårt värmeverk är ett komplement till restvärmen från Södra Cell Värö Bruk.

Biobränsleanläggningen har byggts för att täcka det värmebehov våra kunder har under vinterhalvåret när restvärmen från Södra Cell Värö inte räcker till eller när skogsindustrikoncernen inte kan leverera restvärme vid planerade eller oplanerade stopp.

Vår fjärrvärme bidrar redan idag till att vi minskar utsläppen i Varberg med cirka 37 000 ton koldioxid* jämfört med om våra kunder valt en annan uppvärmningsform. Och kan vi få fler att gå över till fjärrvärme kan vi tillsammans bidra till att minska vår klimatpåverkan i Varberg i ännu större utsträckning.

Fjärrvärmens framtid

Även om fjärrvärme är en teknik som funnits med länge befinner den sig i ständig utveckling. Idag pratas det till exempel mycket om fjärde generationens fjärrvärmeteknik (4GDH), som innebär att det är lägre temperaturer i systemet. Precis som Varberg Energi gör redan idag, går fjärrvärmeproducenterna mer och mer över till att ta vara på den spillvärme som finns i samhället istället för att använda olika bränslen för att producera värme.

– Vi har traditionell fjärrvärme som vi gör idag. Men det finns också lite modernare sätt att använda fjärrvärme där man kan koppla ihop fler enheter och skapa mer komplexa energisystem för att utnyttja energin bättre. Genom att använda modern teknik kan man styra effekter och användning på annat sätt, berättar Cecilia Thorsson.

 

*Källa: Klimatbokslut Varberg Energi 2019 – Profu AB, ett oberoende konsultföretag

Ständig utveckling av våra energisystem i vårt värmeverk Flisan af Varberg. 

Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla och #12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.