Hållbarhet på flera plan

För oss på Varberg Energi är hållbarhetsarbete långt ifrån något nytt. Redan för 29 år sedan invigde vi landets första vindkraftspark och kunde börja leverera el producerad med vind till våra kunder.

Vi arbetar systematiskt med hållbara lösningar för att minimera vår klimatpåverkan. Omtanke om människan och samhället vi verkar i genomsyrar vår verksamhet. Genom att vara transparanta i vår verksamhet och visa på goda exempel hoppas vi inspirera andra i deras klimatarbete. Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning.

Vårt övergripande mål är att vara fossilfria i vår egen verksamhet senast 2021. 2019 var vi fossilfria till 99,9%. 

Viktigaste åtgärderna 2019

Koldioxidutsläpp från våra egna transporter har minskat med drygt 80% sedan 2015. Vi har ersatt diesel med Ecopar Bio, satsat mer på elbilar samt byggt ut vår egen parkering med fler laddplatser. Vi är även medlemmar i initiativet Fossilfritt Sverige som vill bidra till att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder.

Vi medverkade också i projektet Arena – ett ramverk för cirkulär omställning i Halland. Flera workshops resulterade i cirkulära affärsidéer och samverkan mellan företag.

Vi fortsätter att byta till LED-belysning i gatubelysningsnätet. Ytterligare 4 350 armaturer har bytts till LED under 2019. Därmed kan 1 700 000 kWh el sparas årligen.

Medarbetare som just hopat in i ett av våra arbetsfordon och ska precis stänga dörren

Vi är nu till 99,9% fossilfria.

Utveckling över tid – analys

Smarta energilösningar och egen sol-, vind- och vattenproduktion gör att vi under 2019 har bidragit med 110 774 ton i undvikna koldioxidutsläpp.

Generellt kan vi konstatera att klimatbokslutet år 2019 inte når upp till 2015 års siffror. Den huvudsakliga orsaken till detta är att produktionen av vindkraft har minskat betydligt eftersom det blåst mindre, vilket i sin tur innebär mindre undvikna utsläpp. Även produktionen av vattenkraft har minskat, men inte i samma omfattning. En annan orsak är att de alternativa energilösningarna i vår omvärld blivit bättre.

Positivt är att produktionen av solkraft ökat markant. Fler förbättringar är att leveranserna av fjärrvärme har ökat (vilket innebär större undvikta utsläpp för alternativ uppvärmning) och att försäljningen av biogas har ökat på naturgasens bekostnad.

Vår fjärrvärmeproduktion baserades 2019 på en bränslemix av 99,9% förnybar energi. I mitten av 2019 ersattes den sista eldningsoljan i vår närvärme med biodiesel vilket medför att vår fjärrvärmeproduktion nu är 100% förnybar. 

Den direkta klimatpåverkan visar de utsläpp som vår egen verksamhet ger upphov till. Jämfört med 2015 har vår direkta klimatpåverkan minskat markant.

    Klimatbokslut 2019

    Vårt Klimatbokslut har tagits fram av Profu AB som är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö.

    Klimatbokslutet presenterar Varberg Energis totala nettoklimatpåverkan i samhället och omfattar alla utsläpp orsakat av  företagets egna verksamheter tillsammans med de utsläpp som företaget genom sin verksamhet indirekt orsakar eller undviker i företagets omgivning. Den metod som används benämns ”konsekvensmetoden” vilket innebär att man beräknar alla konsekvenser på klimatpåverkan som företaget ger upphov till, både positiva och negativa.

    Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7- Hållbar energi för alla och #12 – Hållbar konsumtion och produktion.

    Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.