Öppenhet för goda affärer

Konkurrenskraft genom öppenhet är ett av ledorden bakom företagsnätverket Öppna företag. Värderingar som bygger på att olikheter i ålder, sexuell läggning, kultur och etnicitet är en tillgång för företags initiativförmåga och lönsamhet. Samma värderingar är grundläggande också för oss på Varberg Energi och gör det till en självklarhet att vi engagerar oss i företagsnätverket.

Sedan starten år 2016 arbetar det Varbergsbaserade företagsnätverket Öppna företag för att engagera företagare att påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning genom sin företagskultur. Idag har nätverket över hundra medlemmar – företag, organisationer, idrottsföreningar och offentliga – som alla vill arbeta för ett öppnare och mer inkluderande företagsklimat.

En av grundbultarna i Öppna företags filosofi är kopplingen mellan öppenhet och lönsamhet där ett inkluderande företagsklimat leder till bättre och mer lönsamma affärer.

Nätverkets definition av öppenhet är att välkomna idéer, initiativ och oliktänkande samt att ta ansvar för att skapa en god arbetsmiljö där kränkningar inte förekommer och där olikheter i ålder, läggning, kultur och etnicitet är en tillgång. På så vis skapas en trygg arbetsmiljö där medarbetarna får modet att våga komma med idéer som leder till företagsutveckling, och i förlängningen även ett bättre samhälle.

– Jag tror att innovation nästan alltid bygger på öppenhet och mångfald. Det är en grundbult att ett framgångsrikt företag har en sådan kultur. Det ska kännas öppet och välkomnande och möjligt och rymligt. Man ska få lov att säga vad man tänker och tycker och vara trygg i att det tas emot på ett bra sätt, säger Varberg Energis vd Björn Sjöström som ingår i Öppna företags styrelse.

 

We meet-träffar

Öppna företags arbete sker bland annat genom We meet-träffar där nätverket, genom till exempel lunchträffar, arbetar för att koppla samman företagare med nyanlända och andra människor som behöver komma in på arbetsmarknaden. En aktivitet som planeras är att genom att utnämna utvalda värdföretag kan nätverkets medlemmar turas om att bjuda in till sina företag för att presentera sin verksamhet och hur de arbetar i Öppna företags anda.

Björn Sjöström och Mattias Larsson sitter på var sin stol utomhus på asfalten framför en förrådsport

Vår VD Björn Sjöström tillsammans med en av grundarna Mathias Larsson.

– Vi vill genom värdföretagen lyfta goda exempel i det lokala näringslivet, hur Varbergsföretag arbetar med öppenhet som konkurrensmedel. Det finns ett stort behov att bemöta utmaningarna som finns i dagens samhälle gällande oro, fördomar samt ekonomisk och social otrygghet, säger Anu Majkvist, projektledare på Öppna företag.

Som en ideell förening, med ideella krafter och bidrag från Näringslivs- och destinationskontoret (NOD), Region Halland, Sparbanksstiftelsen och Länsstyrelsen, är en av nätverkets utmaningar att hitta rätt finansiering för fortsatt drift. Därför har mycket av de senaste årets arbete handlat om att hitta en ny driftform för nätverket.

För i ett samhälle där tonen ofta är hård och populistiska svängningar blivit allt vanligare är Öppna företags verksamhet kanske viktigare än någonsin förut.

Öppna Företags logotype

– Jag tror det. I samhället är det just nu lätt att man bygger på rädsla och oro istället för en gemenskap där man litar och tror på varandra. Men med kommande stora pensionsavgångar och stora behov av medarbetare i nästan alla branscher har företagen helt enkelt inte råd att inte inkludera alla, säger Björn Sjöström. 

– Varberg Energi delar Öppna företags värderingar och arbetar aktivt med öppenhet och inkludering i sin verksamhet. Det leder till att Varberg Energi ses som en attraktiv arbetsplats för framtidens arbetskraft, tillägger Anu Majkvist.

Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #16 – Fredliga och inkluderande samhällen.

Läs mer om vårt arbete med målen.