Strategi – Effektivitet

Vår strategi är att förbättra våra arbetssätt, effektivisera samt vässa vårt samarbete, internt och externt, för att leverera lönsamma tjänster och produkter. Vi ska alltid ha god kontroll på våra anläggningar och vara goda problemlösare genom att ta hjälp av varandra och partners för att lösa kundens behov.

Att utveckla vår verksamhet och genomföra ständiga förbättringar är viktigt för att vi ska kunna följa omvärldens förändringar och möta ökande kundkrav. Vi behöver också förbättra våra processer så att vi når god kostnadseffektivitet.

Ett led i förbättringsarbetet är att identifiera vilka risker som finns i vår verksamhet. Vi rapporterar avvikelser inom arbetsmiljö, miljö, kvalitet och egendom/säkerhet för att skapa en bättre arbetsplats. Under 2019 lade vi extra fokus på arbetet med riskobservationer och alla anställda har rapporterat minst en riskobservation var inom sitt eget arbetsområde.

Fler investeringar

För tre år sedan tog vi över den kommunala gatubelysningen från Varbergs kommun och sedan dess har vi fokuserat på att effektivisera vårt arbete. I samband med övertagandet beslutade vi att vi skulle byta ut all belysning till energisnål LED-belysning under de kommande fyra åren och vi kommer att vara klara med bytet i juni 2020. 4 350 belysningsarmaturer byttes under 2019 och det betydde att vi använde hela 1 700 000 kWh färre under 2019 jämfört med 2016.

Ett annat effektiviseringsprojekt inom belysning är arbetet med att installera fjärrövervakad belysning för att få god koll på belysningens status. Under 2019 startades tester på belysningen på motionsspåret i Påskbergsskogen och för gatubelysningen i Gunnarsjö.

4 350 belysningsarmaturer byttes ut under 2019.

Varberg växer som stad och antalet invånare ökar stadigt och det behövs nya arbetssätt för att möte den ökade efterfrågan. Ett exempel är fördjupade samarbeten med våra ägare och systerbolag. Det har startats upp grupperingar för att förbättra dialogen kring stadsutveckling redan från projektstart där Hamn- & gatu-förvaltningen, Samhällsutvecklingskontoret/Mark- och exploatering, VIVAB och Varberg Energi ingår. Samarbetet styrs genom olika grupperingar från strategisk nivå till operativ nivå för att nå effektiva lösningar.

Under året har vi också fortsatt att utveckla våra interna arbetssätt. Genom att vara proaktiva ökar våra möjligheter att se våra kunders behov och att ge Varberg hållbara energilösningar. Vi har också kartlagt hur vi ska arbeta vidare med att utveckla interna processer och hur vi ska möta våra kunder i framtiden. Ett arbete som lagt grunden för ett antal digitala satsningar varav en fokuserar på att göra det enklare för kunden att lösa sina frågor och se sitt ärende digitalt.

Vi har också arbetat med att införa BI-lösningar på fler områden för att knyta ihop relevant information från flera olika delar av verksamheten och därmed kunna säkra

Kommer elen att räcka?

Vad händer i vårt samhälle om elen tar slut? Vad innebär egentligen effektbrist? I takt med en allt snabbare etablering av elintensiv industri och den kommande utfasningen av fossila bränslen har diskussionerna om elen verkligen kommer räcka till åt alla tagit fart i mediesverige. 

Här reder vi ut begreppen och kan konstatera att frågorna, även om det svenska elnätet i högsta grad står för stora utmaningar framöver, i vår bransch är långt ifrån nya.

Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #11 – Hållbara städer och samhällen och #13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.