Strategi – Hållbarhet

Vi är övertygade om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika affärer och samarbeten. Det är vår affärsfilosofi helt enkelt. Vårt DNA är den förnybara energiproduktionen, den hållbara energioptimeringen och den förnybara elhandeln. Företaget har varit klimatneutralt de senaste 20 åren!

I vårt förbättringsarbete blev det under 2015 naturligt att ta detta engagemang och ansvarskänsla ett steg längre genom att arbeta med IS0 26000 – en internationell standard för socialt ansvarstagande.  Standarden talar om vad socialt ansvarstagande innebär och vad organisationer behöver göra för att bidra till en hållbar framtid.

Vi behöver hantera starka och svaga grupper, stora och små kunder, samhällsinstitutioner, föreningar med flera på ett likvärdigt satt. Vi vill skapa en ömsesidig respekt som har sin bas i förtroende och ett schysst agerande.

Vårt samhällsansvar

Vi deltar i, och har varit med och grundat, nätverket Öppna Företag och driver även den återkommande satsningen “Omtanke ger energi”. Vi har under flera år engagerat oss i event som Hallifornia och arbetar på att få Varberg med omnejd att grönska inom idrott och kultur med sponsringssatsningar.

Vi har byggt landets största solcellspark ”Solsidan” – en satsning som vi hoppats inspirerat fler att ta steget mot solkraft. När 2019 gick mot sitt slut hade parken producerat 10 000 000 kWh sedan start!  Under 2019 inledde vi också ett samarbete med Modvion som arbetar med nästa generations vindkraftverk där tornet byggs i förnyelsebart laminerat trä och där vindkraft blir klimatpositivt från start.

Vi har också beviljats så kallade ”gröna lån” för investeringar gjorda i vårt fjärrvärmeverk, Flisan af Varberg, och till vår produktion av förnybar el, såväl vind- och vattenkraft som solkraft. Ett grönt lån är ett lån som är kopplat till en investering som främjar en hållbar utveckling.

Under året har vi samarbetat med Chargenode och testat deras elbilsladdningssystem där både kostnad, funktion och användning förenklas avsevärt. Vi vill lära mer om elbilsladdning och samtidigt inspirera våra medarbetare att ta del i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför är det viktigt att samtliga tjänstebilar är klassade som miljöbilar och vi arbetar för att även vår egen fordonsflotta ska bli helt fossilfri. Ett led i att vi satt som mål att hela verksamheten ska vara fossilfri 2021. Vi är på god väg med 99,9 % under 2019. Det är också glädjande att alltfler medarbetare valt att satsa på elbil som tjänstebil.

Ytterligare en del på vår väg mot att bli fossilfria var att fasa ut den olja som används som reservbränsle för närvärmeproduktion i Veddige. Under 2019 valde vi att gå över till RME – Rapsmetylester som ibland går under namnet biodiesel och har vegetabiliska oljor som råvara.

Vi tar vårt samhällsansvar på största allvar och ser hur det går hand i hand med vårt uppdrag. Våra kunskaper om förnybara energialternativ kan till exempel hjälpa våra kunder att använda energi på ett bättre sätt ur klimatsynpunkt.

Fossilfritt 2021

Varberg Energis verksamhet är till 99,9 procent fossilfri. Genom att byta bort fossil olja i ett av våra närvärmenät återstår enbart den sista 0,1 procent för att få vår verksamhet helt fossilfri. Det handlar då främst om utbyte av bilar i fordonsflottan som drivs av bensin eller bensin och gas. Dessa ska gradvis bytas ut inom de närmsta ett till två åren och ersättas med elbilar.

Klimatbokslutet de senaste åren visar att vi har en hållbar verksamhet. Under 2019 hade Varberg Energi en negativ utsläppsfaktor på 11,3. Det innebär att för varje kg CO2e som företagets verksamhet gav upphov till under året så bidrog Varberg Energi samtidigt till att utsläpp av 11,3 kg CO2e kunde undvikas på annat håll. Utsläppsfaktorn är ett effektivitetsmått.  Om vi tittar på hela värdekedjan skulle världen få ta emot drygt 110 770 ton koldioxid ytterligare varje år om inte Varberg Energi fanns. En siffra som motsvarar från drygt 16 250 varv runt jorden med bil.

Vi jobbar ständigt med att minska våra egna klimatutsläpp.

FN:s Globala mål

FN:s 17 globala hållbarhetsmål är vägledande i världens länders åtagande med att etablera en tydlig plan för det arbete som är nödvändigt att göra fram till 2030, för att utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar. Varberg Energi vill givetvis bidra till en hållbar och rättvis framtid.

I vår hållbarhetsredovisning för 2019 har vi valt att lyfta de hållbarhetsmål som vår organisation bidrar till.

Läs mer om FN:s hållbarhetsmål.

Våra bidrag i korthet:

 1. Hälsa och välbefinnande:
  Vi gör en friskvårdssatsning för vår personal – ”För ditt liv” – som bland annat innebär gemensam träning på arbetstid, friskvårdsbidrag till personalen samt sjukvårdsförsäkring.
 2. God utbildning för alla:
  Vi bidrar med skolmaterial till grundskolan genom natur- och miljöboken, praktikplatser på företaget, föreläsningar samt mentorskap.
 3. Jämställdhet:
  Vi har en jämställd ledningsgrupp och gör dessutom, som en del av jämställdhetsarbetet, en kartläggning av lönerna i företaget.
 4. Rent vatten och sanitet:
  Vi säkrar upp att inga utsläpp kommer ut i vattnet från våra anläggningar.
 5. Hållbar energi för alla:
  Vi satsar helhjärtat på egen förnybar produktion av el och fjärrvärme samt att erbjuda energitjänster exempelvis solceller, laddstolpar och möjlighet till mikroproduktion.
 6. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:
  Vi erbjuder praktikplatser i vår verksamhet för gymnasie- och högskola, främjar en trygg och säker arbetsmiljö genom säkerhetsutbildningar för de anställda och vi är även certifierade för god arbetsmiljö enligt OHSAS18001.
 7. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur:
  Vi ligger långt fram i utbyggnaden av fibernätet, arbetar hårt för att behålla våra låga avbrottstider. Vi arbetar även med hållbara innovationer inför framtiden – både inom företaget och genom nya samarbeten med innovativa företag, genom vårt projekt InQb.
  11. Hållbara städer och samhällen:
  Vi bygger ut fibernätet allt eftersom efterfrågan ökar, jobbar med nya IoT-lösningar- och tjänster, utvecklar det trådlösa sensornätverket LoRA, deltar i stadsutvecklingen, jobbar för mer och trygg belysning. Vi utför även kontroller av växthusgaser och minimerar utsläppen från våra anläggningar samt sorterar avfall.
  12. Hållbar konsumtion och produktion:
  Vi månar om cirkulärt återbruk, källsorterar avfall och kommunicerar en hållbar utveckling och livsstil genom våra intressentdialoger – både internt och externt. Bland annat deltar vi i projekt för cirkulärt tänkande.
  13. Bekämpa klimatförändringarna:
  Vi genomför riskreducerande åtgärder, förebygger och uppdaterar löpande vår krisberedskap. Vi strävar även efter att bli fossilfria år 2021.
  16. Fredliga och inkluderande samhällen:
  Vi stödjer lokala projekt och föreningar som arbetar för ett socialt inkluderande samhälle och hjälper andra.