Strategi – Medarbetarna

Engagerade medarbetare är en av våra viktigaste vägar till framgång. Att vi trivs bra på jobbet och att vi dessutom vill sprida budskapet till andra är en bra målsättning för oss.

Precis som tidigare har mycket av vårt strategiarbete under året handlat om att göra Varberg Energi till en ännu bättre arbetsplats. Konkurrensen om rätt kompetens är tuff och vi vill vara det självklara valet för framtidens arbetskraft. Det blir allt viktigare att reflektera över medarbetarnas motivationsfaktorer och vad som får oss att välja Varberg Energi som arbetsgivare.

Att vi kan erbjuda allt från en attraktiv affärsfilosofi till tilltalande förmånspaket och friskvårdssatsningar är givetvis betydelsefullt.

Vi behöver hela tiden utveckla vår organisation, både för att behålla vår kompetenta personal och för att vara attraktiva när vi rekryterar för framtiden. Vårt mål är att medarbetarna och organisationen måste vara i samklang.

Precis som tidigare har mycket av vårt strategiarbete under året handlat om att göra Varberg Energi till en ännu bättre arbetsplats. Konkurrensen om rätt kompetens är tuff och vi vill vara det självklara valet för framtidens arbetskraft. Det blir allt viktigare att reflektera över medarbetarnas motivationsfaktorer och vad som får oss att välja Varberg Energi som arbetsgivare.

Att vi kan erbjuda allt från en attraktiv affärsfilosofi till tilltalande förmånspaket och friskvårdssatsningar är givetvis betydelsefullt.

Vi behöver hela tiden utveckla vår organisation, både för att behålla vår kompetenta personal och för att vara attraktiva när vi rekryterar för framtiden. Vårt mål är att medarbetarna och organisationen måste vara i samklang.

Utveckling och försörjning

För att kunna utvecklas och må bra som företag behöver vi medarbetare som känner sig engagerade och mår bra på jobbet. Det handlar dels om att utveckla och behålla nuvarande medarbetare men dels om att attrahera framtida och potentiella kollegor.

Två ledord för att nå vårt mål om en attraktiv arbetsplats är kompentensutveckling och kompetensförsörjning. Med kompetensutveckling menar vi att det ska finnas stora möjligheter att utvecklas inom företaget genom utbildning och nya arbetsuppgifter. Med kompetensförsörjning avser vi förmågan att tilltala framtida kollegor genom att bland annat försäkra oss om goda kontakter med skola och allmänhet.

Kompetensutveckling sker bland annat genom att vi kompetensinventerar, det vill säga tar reda på vilken kunskap som redan finns i huset och vad vi behöver för att nå dit företaget önskar – och således utbildar våra medarbetare därefter.

Närbild på Alexander Hermansson intill solceller och med vindkraftverk bakom på Solsidan

Alexander är en av våra drifttekniker för vår el-produktion.

Viktigt att lyfta fram är att kompetensutveckling i första hand sker i det dagliga arbetet och genom att ta sig an nya uppgifter, och därefter genom coaching och stöttning och slutligen genom utbildning. Denna utveckling är viktigt från företagsperspektiv men också för medarbetare – att alla på Varberg Energi kan känna att här vill jag och får jag utvecklas vidare.

När det gäller kompetensförsörjning arbetar vi aktivt genom våra goda kontakter med skolor, genom att ta in praktikanter och medverka på mässor för gymnasieval. Vi arbetar bland annat nära gymnasiet Peder Skrivares skola och Campus, till exempel genom att ta in praktikanter från elektrikerprogrammet på Peder Skrivares skola och vindkrafttekniker från Campus. Genom att ta in praktikanter inom många olika områden i verksamheten, visar vi för potentiell arbetskraft att vår bransch är attraktiv och får samtidigt in nya värdefulla perspektiv från praktikanter och skola.

Närbild på Per-Ola Karlsson intill en kabeltrumma av trä.

 Per-Ola ”P-O” jobbar som planeringsingenjör inom Elnät. 

Fin temperatur på jobbet

I december 2017 valde vi att satsa på dialogverktyget Winningtemp genom vilket vi får en temperatur på hur vi mår som företag. Winningtemp tar avstamp i mjuka värden och mäter vår arbetsmiljö kontinuerligt genom att alla medarbetare får möjlighet att svara på frågor kring ledarskap, arbetsglädje, arbetssituation, delaktighet, teamkänsla och engagemang.

När vi nu har använt verktyget under lite mer än två år kan vi konstatera att vi på en företagsövergripande nivå har en väldigt fin temperatur på vår arbetsplats. Jämfört med index ligger vi bra till, vilket naturligtvis är glädjande. Svarsfrekvensen har under hela 2019 varit hög och verktyget har gett oss möjlighet att prata om mjuka värden på ett mer konkret sätt än tidigare.

Även om det, precis som i alla organisationer, finns områden som vi måste jobba vidare med kan vi se att det genomgående finns en nöjdhet i organisationen. Något vi vill värna om genom att se till att alla medarbetare trivs på jobbet, får möjlighet att utvecklas och bidra till organisationens utveckling. Vi arbetar fortlöpande med frågor som kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier, där vår policy är att nolltolerans gäller.

Ny samarbetsplattform

Fokus under året har också legat på att införa en ny samarbetsplattform som knyter ihop vår dokumenthantering, våra rutiner och vår interna kommunikation på ett bra sätt. Här har en målsättning varit att göra det lättare att jobba tillsammans och uppfylla förväntningar på en attraktiv arbetsplats. 

Ett friskare företag

Det är viktigt för oss att vår personal mår bra på jobbet. Förutom friskvårdsbidraget, som drygt 78 procent av vår personal valde att använda under 2019, har vi under året satsat på ett friskvårdsinitiativ kallat ”För ditt liv”. En aktivitet som dels syftat till att få upp pulsen och öka den fysiska aktiviteten men också till att öka gemenskapen mellan olika delar av verksamheten. Genom att träna olika puls- och rörelseträningar tillsammans hoppas vi bidra till att bygga Varberg Energi som gemensam arbetsplats och att skapa teamkänsla.

Flera kollegor som går ut från kontoret med stavar

Stavgång en gång i veckan för den som vill.

Inspirerande personalaktiviteter

Årets personalresa gick till Bohuslän och vi arbetade med att lägga grunden för ett antal projekt inom digital verksamhetsutveckling. Vi diskuterade i grupper vad som var på gång och hur det påverkar vår vardag. Men kanske mest varför vi gör en förändringsresa.

Ett annat personalevent var en föreläsning av Göran Adlén som gav sin syn på framtiden, vilka trender som påverkar i vår omvärld och han poängterade vikten av att vara ’digilog’.

Vi börjar bli trångbodda

I ett Varberg som växer har vi också rekryterat fler medarbetare och nu börjar vi bli trångbodda i våra fina lokaler. Vi ser över hur vi kan utöka kontorsytorna i framtiden, genom ombyggnation eller flytt till annan plats.

Under året fick vi besök av Frihetsförmedlingen, de genomförde en annorlunda mätning av vår arbetsmiljö en så kallad frihetsinspektion. Fokus var på hur vår arbetsmiljö främjar frihet som till exempel om det finns utrymme för lek och reflektion eller graden av närvaro och laddning. Ett spännande möte som gav nya infallsvinklar på vår arbetsmiljö och tankar att ta med för framtiden.

En bunt med utskrivna recept som en kollega håller i.

Hur kategoriserar man bäst ett antal recept? Lite klurig samarbetsövning på vår personalresa.

Närbild i profil på Göran Adlén som föreläser och gestikulerar inför publiken.

Göran Adlén gav sin syn på framtiden inför personalen.

Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #3 – Hälsa och välbefinnande och #4 – God utbildning för alla.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.