Vår affärsfilosofi

Vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Förändringens vindar blåser, inte minst på Västkusten och i Varberg. De branscher som vi verkar i ställs inför nya utmaningar och vi behöver nya perspektiv för att vara en kraft att räkna med i framtiden.

Vårt fokus ligger på innovation och genom att alltid utgå från människors behov kan vi ge våra kunder en ännu bättre upplevelse. Med nya lösningar och ny teknik vill vi göra människors vardag lite enklare.

Vår målsättning är att våra kunder ska vara våra fans och följa med oss på vår resa mot en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det är vår ledstjärna och därför har vi valt att bara jobba med vår affärsfilosofi och lämna visioner och affärsidéer bakom oss.

Våra värderingar
Våra värderingar ska genomsyra agerandet hos medarbetarna i deras arbete. Vi ska stå för Kunskap – Nytänkande – Framåtanda och Mod.

Vår mittpunkt – kontoret i Varberg.

Vår etiska kompass

Vår etiska kompass har sin grund i vårt uppdrag och de behov som vi sett i vår vardag. Att våra medarbetare efterlever och utvecklar vår verksamhet i enlighet med våra policies är helt grundläggande för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. I introduktionen för nya medarbetare är våra policies en central komponent.

Vi arbetar sedan tidigare bland annat inom följande områden:

Policy mot kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier

Vår policy mot kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier är en viktig del i vårt arbete för att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Vi ska vara en hälsosam arbetsplats och verksamheten ska bedrivas så att ett gott arbetsklimat främjas.

Två fötter uppifrån som står vid två pilar som pekar åt var sitt håll

Etik och moral – vägvalen är många.

Policy mot mutor
Korruption förekommer på alla marknader och för oss är det viktigt med nolltolerans för att främja ett sunt investeringsklimat och en hållbar utveckling. Vi har en Policy mot mutor för att förhindra att vi som företag eller anställda missbrukar vår ställning och inte gör etiskt hållbara val.

Ansvarspolicy och uppförandekod
Vår ansvarspolicy ligger till grund för vårt inköpsarbete och våra krav på våra leverantörer. Vi ska genomföra våra affärer utifrån tillämpliga lagar och med hög affärsetik. Att vara transparenta och visa respekt för våra intressenter och deras intressen är en viktig del. Vi ska också stå upp för allas lika värde och rättigheter, mångfald och jämställdhet är viktigt för oss.

Mänskliga rättigheter och jämställdhet
Att arbeta med mänskliga rättigheter och jämställdhet är centralt för att uppnå en hållbar utveckling. FN tog 2008 fram ett ramverk för mänskliga rättigheter. Som företag är det vårt ansvar att respektera dem. Att stå upp för allas lika värde och rättigheter, mångfald och jämställdhet är viktigt för oss.

Närbild på en LED-belysning och en kollegas hand

Vid val av leverantörer ser vi främst till god affärsetik och allas lika värde.