Våra intressenter

Våra kunders och andra intressenters medvetenhet om hållbarhet både på det ekologiska och sociala planet ökar hela tiden. Det är viktigt för oss att ha en öppen dialog med våra intressenter för att kunna se vad som förväntas av oss och våra tjänster i framtiden.

Våra viktigaste intressentgrupper är kunder, affärspartners, medarbetarna, ägarna och samhället. Det är helt avgörande att vi förstår deras behov och vad som är deras viktigaste frågor för att kunna tillföra värde.

Vi för en löpande dialog med våra intressenter för att få veta mer om deras drivkrafter men också för att få möjlighet att berätta om våra lösningar för en hållbar framtid. Dessutom genomför vi årligen en intressentanalys.

Dialog med intressenter

Att ha en bra dialog där vi får synpunkter från våra intressenter är viktigt för oss och lägger grunden till hållbarhetsarbetet och hur vi skall arbeta vidare med vår verksamhet.

Kunder

Varberg Energis drygt 60 000 kunder är slutkonsumenter och företagare och finns i hela landet. Lägger vi ihop kunderna för varje affärsområde som vi verkar i är kundantalet istället drygt 120 000. Vi för dialoger med våra kunder på flera olika sätt.

InQb står för vår satsning att göra vardagen lite mer innovativ för våra kunder. Med InQb-net@seaside-forum förde vi under året dialogen med våra företagskunder på stadsnätssidan och genom REKO-träffar med våra fjärrvärmekunder. Under året träffade vi också våra kunder för att  prata om nyttan med att skaffa solcellspaket och laddinfrastrukturlösningar. Vi jobbade också för att möta våra privatmarknadskunder på diverse olika event. Ett av dem var Hallifornia där vi fanns på plats och pratade innovation och nya tjänster på Silicon Halli.

En kollegas händer som pekar på ett hustak på en iPad

Seniormässan lockade många besökare som var nyfikna på solcellspaket och annat.

Under året var vi även med på Seniormässan och vi pratade om utvecklingen på elmarknaden med våra största elhandelskunder på InQb-VIVA-frukost. Under eCarExpo i Göteborg fanns vi med och pratade ebilsladdinfrastruktur tillsammans med vår partner Chargenode. Vi genomför regelbundet kundnöjdhetsmätningar och mätte 2019 hur vi lever upp till våra elhandels- och fjärrvärmekunders förväntningar.

Mötet med Varbergs näringsliv är viktigt för oss och vi har stöttat Varbergs Näsringslivsgala sedan starten. Under 2019 var vi för andra året i rad med och delade ut ett eget pris – Applådpriset. Genom att mäta vem av pristagarna som uppskattas mest av galabesökarna genom flest applåder blev det  Ästad vingård som kammade hem vårt Applådpris.

Affärspartners

Ett led i att utveckla våra tjänster och vår position på marknaden är att ha goda relationer med våra samarbetspartners. Vi arbetar med ständiga förbättringar och letar nya innovativa lösningar genom samverkan med våra affärspartners.

Under året engagerade vi oss i Ignite Sweden för att träffa startups och för att nätverka med företag som står inför samma utmaningar och innovationsbehov.  Ignite Swedens uppdrag är just att arbeta med att hjälpa startups att hitta sina första stora kunder eller skapa band med redan etablerade företag.

Vi fanns med på bland annat Power Circle Summit och talade om vårt arbete kring hållbarhet som drivkraft och hur man som energibolag kan arbeta med innovation

Vårt tält med besökare på Sillicon Halli på Hallifornia

Vi deltog på festivalen Hallifornia och pratade innovation, ny energi och prepping.

Medarbetare

Varberg Energi har drygt 115 medarbetare som är med och utvecklar företaget och våra tjänster. En god dialog är viktigt för oss så att vi är en attraktiv arbetsgivare för befintliga och framtida medarbetare. Vi har ett stort behov av rekryteringar framför oss för att hantera generationsväxlingar och det faktum att Varberg växer som stad.

Samhälle

Varberg Energi verkar till stor del lokalt och vår verksamhet påverkar många av kommunens invånare. Vi vill bidra till samhällsutvecklingen, näringslivet, social och ekologiskt hållbara insatser. Boende vid våra anläggningar, föreningar, skolor, myndigheter och branschorganisationer är viktiga för oss.

Under året har vi haft en dialog om vattenkraftens framtid med boende och föreningar som verkar vid Strömma damm. Vi har också besökt Teknikprogrammet på gymnasiet Peder Skrivares skola där vi berättade om vilket behov av teknisk kompetens som vi har som företag. Ett lite annorlunda projekt som vi stöttade var HUST – Halmstad University Solar Team som med sin elbil deltog i Bridgestone World Solar Challenge i Australien.

Andra exempel på vår intressentdialog är vårt engagemang i EMC och Öppna Företag.

Henrik Andersson, processingenjör, kommer upp för en trappa i värmeverket

Henrik Andersson – ny processingenjör på värmekraftverket Flisan.

Ägarna

Att ha ägarnas förtroende är viktigt för oss. Vi för kontinuerligt en dialog med Varbergs Stadshus AB och politikerna i vår styrelse.  Vi har även ägardialoger som är mer långsiktiga och sträcker sig bortom 10-års horisonten. Där diskuterar vi vår roll i en hållbar samhällsutveckling.

Under 2019 förnyades våra styrelser i stor utsträckning och vi genomförde utbildningar kring våra affärer och dess logiker. Styrelsen engagerades i vår väsentlighetsanalys där vi sorterade företagets och intressenternas frågor efter betydelse och påverkan för att få en överblick över våra hållbarhetsaspekter. Vilket i sin tur säkerställer att vår affärsstrategi tar hänsyn till viktiga sociala och miljömässiga aspekter.